• Mediert samhandling 

      Elisabet Trengereid, Olsen (Master thesis, 2015-08-12)
      Når døve og hørende skal snakke sammen skjer det ofte via tolk. I de situasjonene norske tolker medierer mellom fremmedspråklige døve og norske hørende, oppstår det en tilspisset kommunikasjonssituasjon. Tolkene kan ikke ...