• HMS-arbeid i helseføretak 

      Brekke, Halvard (Master thesis, 2019)
      Bakgrunn og hensikt: Helseføretaka er gjennom det regulative lovverket og overordna føringar pålagt og drive eit systematisk HMS-og kvalitetsarbeid for å sikre eit heilskapleg forbetringsarbeid og ei berekraftig utvikling ...