• CSCL : et paradigme i Kuhns forstand eller-? 

   Netteland, Grete (HSF Notat, Book, 2004)
   Tim Koschmann utga i 1996 artikkelen ”Paradigm shifts and Instructional Technology: An Introduction” der han med bakgrunn i Kuhns paradigmebegrep argumenterte for å se på Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) ...
  • Kva er taus kunnskap : ei teoretisk drøfting 

   Kollbotn, Olina (HSF Notat, Book, 2006)
   Essayet er eit forsøk på å få ei forståing av kva omgrepet taus kunnskap inneber. Det har ein gjennomgang av ulike teoretikarar sine drøftingar av denne tause kunnskapen; ulike tradisjonar (Wittgenstein, Polanyi), drøftingar ...
  • Levande bygdeutvikling : ein studie av Bygdeutviklingsprogrammet i Sogn og Fjordane og prosjektet Levande bygder 

   Glosvik, Øyvind (HSF Rapport, Book, 2002)
   Dette er ein studie av to tiltak som begge er retta inn mot lokalsamfunnsutvikling og næringsutvikling i Sogn og Fjordane. Erfaringane syner at Bygdeutviklingsprogrammet i stor grad er retta inn mot nærmiljøtiltak og ...
  • Regionalpolitikken på regionnivået 

   Bukve, Oddbjørn; Glosvik, Øyvind (HSF Rapport, Book, 2003)
   Hovudmålet med prosjektet har vore å beskrive og analysere den rolla som det regionale nivået spelar i utforminga og iverksetjinga av norsk regionalpolitikk. Spesielt er vi opptekne av kva verknader dei institusjonelle ...