• Multikonnektor for oppkopling av undervannsutstyr 

   Håkon, Mehus; Trygve, Haldorsen (Bachelor thesis, 2006)
   Bakgrunn og overordnet beskrivelse av system / problemer med dette. Vi tar utgangspunkt i en sub-sea template for undervannsbrønner. På denne er det flere separate brønnslisser, som hver har et tradisjonelt ”juletre” ...
  • Antirømningssystem for fisk 

   Balestrand, Christian; Olsen, Thomas Skjold; Nesse, Geir Åge Svendsen (Bachelor thesis, 2007)
   Oppgaven går i hovedsak ut på å utvikle en festeanordning for Seafarm Development sitt innoverende antirømningssystem for fisk. Systemet består av kabler som henger ned rundt merden, der annenhver er koblet til minus og ...
  • Prosjektering av ferskvannsgenerator 

   Kleppe, Kamilla (Bachelor thesis, 2007)
   Denne rapporten handler om å prosjektere en ferskvannsgenerator som skal kunne produsere ferskvann. Ferskvannsgeneratoren skal være av type flashinndamper, som er mindre utsatt for beleggdannelse sammenlignet med alternativet, ...
  • Løfteanalyser i skvalpesonen 

   Katla, Nils Magne; Vold, Stig Arve (Bachelor thesis, 2007)
   Oppgaven er utført på oppdrag fra DeepOcean AS i Haugesund, med bakgrunn i deres ønske om et bedre beslutningsgrunnlag for når de kan utføre offshore løfteoperasjoner fra overflatefartøyene de opererer. For å unngå skader ...
  • Evaluering av hydrathindring på Skarvfeltet 

   Synnevåg, Monica W.; Hopland, Bjarne (Bachelor thesis, 2007)
   Denne studien omhandler hydratforventinger og hydrathindring på Skarv A. Skarv A er en del av Skarv Idun feltet som er planlagt utbygd i år 2011. Skarv Idun skal bestå av fem undervannsporduksjonssenter, som alle er knyttet ...
  • Løfting av rørledning under vann 

   Haraldseid, Rune; Solli, Jarl Ståle (Bachelor thesis, 2007)
   Rapporten har to hovedmål: 1) Lage en oversikt over eksisterende og nye metoder for løfting av rør under vann. 2) Designe et ROV vennlig løfteverktøy med hensyn til effektivitet, sikkerhet og økonomi. I Nordsjøen ...
  • ”Dirty pack” for ROV for kjøring av hydrauliske verktøy 

   Årland, Sigurd (Bachelor thesis, 2008)
   DeepOcean bruker arbeids-ROV med hydraulisk drift. Hydrauliske verktøy koples normalt direkte til ROV, men verktøyet kan også isoleres fra ROV vha en ”dirty pack” f.eks. dersom det er spesiell fare for vanninntrenging. Det ...
  • ROV-vennlig løfteredskap : for løft av objekter fra havbunn til dekk 

   Kro, Lars Morten; Roaldsøy, Roy (Bachelor thesis, 2008)
  • Innblanding av biomasse i kullkraftverk 

   Johansen, Margareth Kongsvik (Bachelor thesis, 2008)
   I denne rapporten er det gjennomført en vurdering av teknologiske, praktiske og økonomiske temaer i forbindelse med innblanding av biomasse i et planlagt kullkraftverk med CO2-håndtering i Haugaland Næringspark. Det er ...
  • Weak-link. Sikkerhetsanordninger for undervanns løfteoperasjoner 

   Mjånes, Espen; Nordahl, Espen (Bachelor thesis, 2008)
   Oppgaven skal omhandle det svakeste ledd for undervanns løfteoperasjoner, en såkalt ”weak-link”. Dette fungerer som en sekundær barriere ved innfesting til brønninstallasjoner og under kritiske løft, hvor svikt i systemene ...
  • Prosessoptimalisering av Valhall 

   Enerstvedt, Åsbjørn (Bachelor thesis, 2008)
   Lage kjøreprogram for de forskjellige kompresjonstrinnene på Valhall, og kunne optimalisere anlegget mest økonomisk. Ved å benytte dataprogrammet Hysys, vil en kunne simulere flere prosess-scenario med variert mottrykk ...
  • Forsvarlig å fjerne PSV- fra ESD-ventiler på Kårstø? 

   Grønås, Rune; Lauritzen, Carl (Bachelor thesis, 2008)
   Oppgaven drøfter om fjerning av trykksikkerhetsventil (PSV) fra nødavstengingsventil (ESD) er forsvarlig å gjennomføre. En fjerning er ønskelig da Kårstø er usikre på om personell på området stiller på trykksikkerhetsventilene, ...
  • Høytrykkpumper og rør til boreslamsystemet på Aker H6e 

   Visnes, Asle; Hollund, Bernt Ståle (Bachelor thesis, 2008)
   Denne rapporten omhandler høytrykk boreslamsystemet på Aker H6e. Den gir en innføring i boreslamsystemet og dets hensikt, samt valgt designløsning av høytrykkpumper og rør med påfølgende alternative løsninger. Til slutt ...
  • Konstruksjon av undervanns manipulator 

   Jahr, Tor-Allan; Haugland, Alexander Collins (Bachelor thesis, 2008)
   Bakgrunn for denne oppgaven er at Imenco AS ønsker å utvikle en 5 funksjons manipulator. Årsaken til dette er den stadige utbyggingen av nye olje og gass installasjoner offshore, dette fører til økt behov av ROV tjenester. ...
  • Håndtering/landing av utstyr på dypt vann 

   Rushfeldt, Yngvar (Bachelor thesis, 2008-12-04)
   Bakgrunnen for å skrive denne rapporten var at Imenco A/S ønsket seg mer informasjon innenfor området intervensjon på dypt vann, mer en 1000 meter. Det var da spesielt ytret ønske om et verktøy som kunne lande / orientere ...
  • Design av undervanns boltstrekker 

   Helvik, Jan Kåre; Høvring, Andreas (Bachelor thesis, 2009)
   Imenco AS har sett et økende behov for kompetanse innen nedrustning i Nordsjøen, og for å opprettholde sin posisjon som stor underleverandør til den maritime industri har de her sett et kommende behov for verktøy og ...
  • Styrkeberegning på tidevannsanlegg 

   Østhus, Fred Ove Kongestøl; Askeland, Mikal; Førland, Ida (Bachelor thesis, 2009)
   Tidal Sails AS er under utvikling av et nytt konsept for utvinning av elektrisk energi. Konseptet går ut på å bruke tidevannsstrøm. Seil skal være festet på til 4 wirer. Seilene vil trekke wirene, som igjen driver en ...
  • Legionella problematikk i vanndistribusjonssystem 

   Hukset, Einar Ove (Bachelor thesis, 2009)
   Rapporten identifiserer og drøfter ulike faktorer som påvirker en god design av et vanndistribusjonssystem med hensyn på legionellaproblematikk. Med vanndistribusjonssystem menes intern drikkevannsforsyning fra inntak i ...
  • Fjerning av marin begroing 

   Gloppen, Ørjan; Gjertsen, Karl Øyvind; Haugan, Roar (Bachelor thesis, 2009)
   Gruppen fikk en problemstilling av Deep Ocean som dannet grunnlag for oppgaveteksten. Problemstillingen er forholdsvis ny og gruppen fant fort ut at det manglet gode løsninger på markedet. Ut i fra oppgaveteksten skulle ...
  • Installasjon av brannvannspumpe på Gjøa Semi plattform 

   Brady, Cathrine; Zhichkina, Elena (Bachelor thesis, 2009)