• Barns medverknad i barnehagen 

      Øynebråten, Elisabeth; Hauglund, Silje Fredheim; Njøs, Eldbjørg (Bachelor thesis, 2010)
      Formålet med oppgåva var å finne ut i kva grad barna kan medverke i forhold til turar til naturleikeplassen og kva rolle førskulelæraren hadde i dette. For å innhente data nytta me ei kvalitativ forskingsmetode. Me nytta ...