Now showing items 208-227 of 367

  • Ioniske væsker for ny batteriteknologi utvikling 

   Dinh, Quyen Lily; Totland, Mette Solheim (Bachelor thesis, 2020)
  • ISPS-områder, fokus på av-på havneterminaler 

   Næss, John Håkon; Myhre, Bertha Louise S.; Grønfur, Natasza Bjordal (Bachelor thesis, 2011)
   Rapporten omhandler security med fokus på ISPS koden. Problemstilling har vært utfordringer i forhold til krav og regelverk for ”av-på” havneterminaler, samt hvilken opplæring personell som skal ha adgang til ISPS havn ...
  • Kan det oppstå eksplosjonsfarlige naturgass-/ luftblandinger ved lekkasje i gassrør i fyrrom? 

   Johannessen, Hans-Tore; Svandal, Morten (Bachelor thesis, 2003)
   Rapporten er skrevet for Gasnor ASA for å dokumentere sikkerheten i fyrrom ved bruk av naturgass. Naturgass kan brukes til oppvarmingsformål i industri, bygg og bolig, for eksempel skoler, sykehus og hoteller. Slike bygg ...
  • Kapasitetsøking på eksisterende kjølesystem 

   Tingvoll, Cecilie Tveita; Hope, Morten (Bachelor thesis, 2010)
   I forbindelse med Aibel sine vedlikeholdskontrakter på en rekke plattformer, har Aibel besluttet å gi oss i oppgave å forbedre kjølekapasiteten på et eksisterende kjølesystem på en gammel plattform. Selve kjølesystemet ...
  • Kartlegging av brannvesenets (bruk av) tvangsmidler og mulige alternativer 

   Haagenstad, Thomas Nilsen; Fludal, Magnus Jahren; Pedersen, Jonny (Bachelor thesis, 2021)
  • Kartlegging av kommunens arbeid med brannsikkerhet i kommunale boliger 

   Innvær, Rebecca; Vestbø, Astrid (Bachelor thesis, 2018)
  • Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service 

   Nilsen, Evy; Vikse, Inger Mette (Bachelor thesis, 2004)
   I denne oppgaven er det blitt gjennomført en kartlegging av arbeidsluften ved Berendsen Tekstil Service AS, med hensyn på respirabelt og totalt støv og muggsopp. Den tar for seg en del sentrale problemstillinger knyttet ...
  • Kartlegging av sikkerhetskultur 

   Eskildsen, Frode (Bachelor thesis, 2006)
   I følge relevant litteratur synes sikkerhetskultur å ha en stor betydning i forhold til om det skjer ulykker eller ikke. I dette prosjektet ble det gjort en kartlegging av sikkerhetskulturen på et fartøy som jobber opp mot ...
  • Kartlegging og måling av kvalitetskostnader i bygge- og trelastfirmaet Odd Hansen AS 

   Hauge, Eilen; Stange, Hilde; Vikre, Siv Karin (Bachelor thesis, 2004)
   Tema for denne prosjektoppgaven er kvalitetskostnader med fokus på kartlegging, måling og reduksjon av slike. Litteraturen skisserer ulike kilder til kvalitetskostnader. En vanlig metode er å dele dem inn i kategorier ...
  • Kjemikaliehåndtering i Fluid Control 

   Tuen, Katrine Kvilhaug; Bråtveit, Silje (Bachelor thesis, 2016-06-16)
   Bacheloroppgaven har som hensikt å vurdere kjemikaliehåndteringen til Fluid Control, avd. Sola. I forbindelse med dette prosjektet, er det vurdert hvilken helserisiko ansatte ved Fluid Control utsettes for ved arbeid med ...
  • Konstant inert luft vs. inergen 

   Haveland, Sandra Sofi; Jacobsen, Iselin; Westerlund, Miriam (Bachelor thesis, 2013-07-10)
   Oppgaven tar for seg de to metodene konstant inert luft og inergen. Konstant inert luft skal hindre en brann i å oppstå, mens inergen har som formål å slokke en brann som allerede har inntruffet. Oppgaven søker å få frem ...
  • Konstruksjon av verktøy for brønnoperasjoner 

   Jakobsen, Sven Tore; Vikre, Kjetil Andrè (Bachelor thesis, 2010)
   Bacheloroppgaven gir i første del en oversikt over tilgjengelig brønnintervensjonsutstyr som finnes på markedet i dag. Denne oversikten er delt inn i 2 deler. I Kap 2 som handler om å hente informasjon om tilgjengelig ...
  • Kontroll av brannsikkerhet: Hvor står vi i dag, og hva er behovet? 

   Nordal, Andreas (Master thesis, 2018)
   Fagområdet brannsikkerhet er et tverrfaglig fagområde, premissgiver, som ofte berører de fleste involverte fagområder/parter i en byggeprosess; i både prosjekterings-, detaljprosjekterings og utførelsesfasen. Foranledningen ...
  • Kostnader ved kvalitetsavvik: En kartlegging av kostnader og innsparingsmuligheter 

   Bringeland, Kirsten Elin; Valen, Elisabeth; Lund, Inger Helen (Bachelor thesis, 2011)
   Ved Høyskolen Stord/Haugesund avdeling Haugesund, har gruppen våren 2011 gjennomført hovedoppgaven ved linjen Kvalitets- og HMS ingeniør. Oppgaven er utført i samarbeid med AF Miljøbasen Vats, hvor temaet har omhandlet ...
  • Kunnskapsløft og kartlegging av fagarbeideres kompetanse om passiv brannsikring 

   Sandvær, Joakim; Hollevik, Kristian (Bachelor thesis, 2013-07-10)
   Den økende veksten i prosjektering og oppføring av komplekse bygg, har ført til økt kompetansekrav for fagarbeidere. Da en stadig ser feil ved utføring av passiv brannsikring, er det grunn til å sette fagarbeidernes ...
  • Kvalitetsfeilkostnader 

   Valvatne, Arne; Hansen, Tor Arne; Johansen, Anders Kongsvik (Bachelor thesis, 2010)
   De bedrifter som har god styring på kvalitet kan ha et klart konkurransefortrinn ovenfor andre. Å drive kontinuerlig forbedring av produkter og prosesser har blitt en nødvendighet for mange for å klare seg i fremtiden. Gjennom ...
  • Kvalitetsfeilkostnader 

   Gestdottir, Marie Revheim; Vestbø, Trude; Nilsen, Chaz Åge Lemley (Bachelor thesis, 2018)
  • Kvalitetsfeilkostnader 

   Træe, Anne Lene Viste; Langelandsvik, Eldbjørg; Røed, Elise Svendsen (Bachelor thesis, 2014-07-16)
   Ved høyskolen Stord/Haugesund, linje Kvalitet- og HMS ingeniør har prosjektgruppen våren 2014 utført hovedoppgaven i samarbeid med QualiCost, for bedriftene Steinsvik Aqua AS og Steinsvik Machining AS. Oppgaven omhandler ...
  • Kvalitetsrevisjon av UAB Advantec Lietuva 

   Hauger, Jon Terje (Bachelor thesis, 2016-06-16)
   Rapporten beskriver forberedelser, gjennomføring og etterarbeid for en kvalitetsrevisjon av Advantec sin avdeling i Litauen. Avdelingen fungerer som hovedleverandør av stålstrukturer for resten av Advantec gruppen. Revisjonen ...
  • Kvalitetssikring av kvalitetssystemet til Kruse Smith, og implementering hos datterselskap Budeng og Vik 

   Steinsland, Hanne Tryti (Bachelor thesis, 2008)
   Budeng & Vik Entreprenør AS er nå et heleid datterselskap av Kruse Smith Entreprenør AS. Dette medfører at styringssystemet til Kruse Smith gradvis skal innføres i bedriften. Prosjektet kom i gang på bakgrunn av at Budeng ...