• Eit manglande ledd i omsorgskjeda? 

      Tisthamar, Kari-Anne (Bachelor thesis, 2010)
      Problemstilling: På kva måte kan dagtilbod vere viktig for heimebuande personar med demens? Mange stadar blir dagtilbod omtala som eit manglande leddet i omsorgskjeda. Denne litterære oppgåva prøvar å belyse korleis ...