• Segregering og sosioøkonomiske skilnadar i Stavanger 

      Bergtun, Anja; Schei, Christine Olsen (Bachelor thesis, 2013-07-10)
      Oppgåva omhandlar segregeringstendensar i Stavanger. Problemstillinga me har arbeida med er kva som er årsakene til busetjingsmønsteret i Stavanger, og om det finst sosioøkonomiske skilnadar her. Dette har me forsøkt å ...