• Naturen som arena for læring 

      Kaldråstøyl, Oda (Bachelor thesis, 2012-06-27)
      Å flytta delar av opplæringa i skulen ut til skulen sine nære omgjevnadar, er inga ny tanke. Tanken har derimot djupe røter langt tilbake i pedagogikken si historie. Grunngjevinga har vert at klasserommet utanfor tilbyr ...