• Saman om læring? 

      Haugane, Anne-Merete Vabø (Master thesis, 2018)
      Temaet for oppgåva er knytt til om det administrative nivået innan kommunal skuledrift kan ha noko å seie for elevane sine læringsresultat. Mykje forsking viser at det er slike samanhengar knytt til lærarane si tyding for ...