• Digital kompetanse sett i system : innstilling frå arbeidsgruppe for digital kompetanse i HSF 

   Netteland, Grete; Fretland, Jan Olav; Melhus, Alf Tor; Osland, Sara Therese; Parmentier, David; Øien, Knut Erling; Skjeldestad, Kjell (HSF-Rapport;5/2010, Book, 2010)
   Rapporten er ei innstilling frå Arbeidsgruppe for digital kompetanse, oppnemnd av rektor i januar 2010. Dokumentet skisserer arbeidet med utvikling av ein strategi for digital kompetanseheving hjå studentar og tilsette i ...
  • Ein statistikkdiskusjon med utgangspunkt i normavvik i studenttekstar. 

   Myklebust, Terje; Fretland, Jan Olav (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Vi diskuterer nokre grunnleggande tilnærmingar til eit datasett om normavvik («rettskrivingsfeil») i studenttekstar. Vi innfører modellar for å analysere tekstane, og vi ser på kva for type spørsmål datasettet kan svare ...
  • Eleven først, så studenten 

   Fretland, Jan Olav; Henjum, Jon; Skjær, Knut Atle (HSF Notat, Book, 2006)
   Målet med prosjektet er å skapa auka kompetanse og forståing mellom ulike partar i praksissituasjonar i grunnskulen. Den didaktiske hovudideen var at høgskulelærarar i norsk og matematikk sjølve arbeidde direkte mot elevar ...
  • Kan førekomsten av nokre spesielle feiltypar predikere den samla førekomsten av rettskrivnings- og bøyningsavvik i nynorsktekstar? Ein statistisk analyse 

   Myklebust, Terje; Fretland, Jan Olav (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   I denne artikkelen studerer vi om ein tekstforfattars generelle tilbøyelegheit til å gjere rettskrivings- og bøyingsavvik i nynorsktekstar kan estimerast ut i frå kunnskapar om forfattarens tilbøyelegheit til å gjere nokre ...
  • Kreative norsktimar : artiklar om vidaregåande lese- og skriveopplæring 

   Fretland, Jan Olav (HSF Notat, Book, 2004)
   Her er samla sju artiklar, som tek opp tema knytt til kreativitet og variasjon i norskundervisninga på ungdomssteget: ulike måtar å lesa litteratur på, tips for den kreative norsktimen, godt responsarbeid, teikneserien ...
  • Rettskriving i skriftkulturen – ulike perspektiv i Noreg og på Island. 

   Fretland, Jan Olav; Kjartansdottir, Gudrun; Balevik, Ingunn (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen refererer til ein komparativ studie av rettskrivingskulturen i dei to landa, med tre tilnærmingsmåtar: gjennomgang av relevante læreplanar i Noreg og på Island, kvalitative intervju med eit utval lærarar om kva ...
  • Under stadig utvikling.... : rapport om Undersøking av digitale læremiddel på begge målformer 

   Skjær, Knut Atle; Eiksund, Hjalmar; Fretland, Jan Olav; Holen, Guri; Netteland, Grete (HSF Rapport, Book, 2008)
   Undersøkinga har teke utgangspunkt i prinsippet i opplæringslova om læremiddel til same tid og same pris på både nynorsk og bokmål, og ut frå det sett på situasjonen for digitale læremiddel i grunnskule og vidaregåande skule. ...
  • Å lære å bli lærar : om læring og undervisning i fag, tema og ferdigheiter i ny lærarutdanning 

   Langfeldt, Gjert; Moe, Vegard Fusche; Apelseth, Arne; Fretland, Jan Olav; Sørheim, Bjørn; Haara, Frode Olav; Sætre, Per Jarle; Pedersen, Jon Helen; Ulvestad, Hilde Aga; Standal, Øyvind Førland; Werler, Tobias (HSF-Rapport;6/2011, Research report, 2011)
   Lærarutdanningane er i støypeskeia. Frå hausten 2011 blir studentar tekne opp til Grunnskulelærarutdanning og ikkje til Allmennlærarutdanning. Denne rapporten dokumenterer korleis ein arbeider ved HiSF for å fylle ei ...