• Biogass i Sogn 

   Idsø, Johannes; Årethun, Torbjørn (HSF-Notat;2/2013, Book, 2013)
   Ved produksjon av biogass må en ha tilgang på biomasse i så store mengder at en kan utnytte stordriftsfordeler i prosduksjonen. Slam fra husholdninger og industri samt slakteavfall fra fiskeoppdrett og slakteriene egner ...
  • Biomassereguleringane i norsk lakseoppdrett: Verkemåte, tilpassingar, verknader og konsekvensar 

   Dahl, Rolf; Idsø, Johannes (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;6/2017, Working paper, 2017-08-25)
   Sidan 2004 har norsk lakseoppdrett vore regulert av restriksjonen ‘Maksimalt tillaten biomasse’ (MTB). Det er uråd å halde nøyaktig kontroll med faktisk biomasse og det rår stor uvisse om kor mykje ein kan produsere utan ...
  • Crime Statistics: Modeling Theft in Favour of Victims’ Choices. 

   Idsø, Johannes; Årethun, Torbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The number of reported property thefts has dropped steeply in many European countries over the last 15 years. One reason for this could be that people have become more honest, which would imply that fewer resources should ...
  • Fra avfall til energi, en lønnsom investering? 

   Idsø, Johannes; Årethun, Torbjørn (HSF-Notat;2/2012, Book, 2012)
   I dag blir restavfallet fra Indre Sogn transportert til Sverige der det brukes som råvare i energiproduksjon. SIMAS betaler om lag 600 kroner tonnet for dette. Alternativet er å bygge et eget forbrenningsanlegg i Sogn og ...
  • Kommunenes framtidige vannkraftutbygging: En undersøkelse 

   Idsø, Johannes; Saha, Parmita (HiSF-Notat;1/2015, Working paper, 2015)
   Norge har via EØS-avtalen sluttet seg til EUs Fornybardirektiv. Som en konsekvens av dette har Norge forpliktet seg til å øke energien produsert ved fornybare energikilder fra 64,5 prosent i 2012 til 67,5 prosent. Et av ...
  • Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid 

   Idsø, Johannes (HSF-Notat;1/2013, Book, 2013)
   Fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid er et pionerprosjekt. Etter flere års drift har en nå høstet tilstrekkelig erfaring slik at en med stor sikkerhet kan si noe om lønnsonheten. Anlegget brukes til oppvarming av 80.000 ...
  • Ringvirkningsanalyse av oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordane HiSF Rapport 1/14 Versjon 2 (februar 2015) 

   Dahl, Rolf; Idsø, Johannes (Research report, 2015)
   Oppdrettsnæringen skaper store verdier i Sogn og Fjordane og via leverandørindustrien som har vokst fram, skaper den også store regionaløkonomiske ringvirkninger. De regionaløkonomiske virkningene kan måles ved hjelp av ...
  • Small Scale Hydroelectric Power Plants in Norway. Some Microeconomic and Environmental Considerations 

   Idsø, Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The development of small-scale hydroelectric power plants in Norway is determined by natural conditions, policies, attitudes and property rights. The owner of the river is the central decision maker. It is he/she who decides ...
  • Småkraft og regionaløkonomisk vekst 

   Idsø, Johannes (HSF-Rapport;1/2012, Research report, 2012)
   I denne analysen ser vi på de regionaløkonomiske konsekvensene av småkraftutbygging. Spesielt ser vi på tilfellet hvor grunneierne finansierer og bygger kraftverk i egen regi og beholder eiendomsretten til kraftverket eller ...
  • The Income Equalization System among Municipalities in Norway: Strengths and Implications 

   Idsø, Johannes; Årethun, Torbjørn; Bhatta, Bharat P. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Norway is a leading nation pursuing egalitarian public policies. With an aim to smooth out income differences between municipalities and to stabilize individual municipality’s revenue over time, Norway has implemented a ...
  • Water-Thermal Energy Production System: A Case Study from Norway 

   Idsø, Johannes; Årethun, Torbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The purpose of this paper is to describe a new way of producing renewable energy based on fjords as a water heater. We will call this system the Water-thermal Energy Production System (WEPS), because the basic idea is to ...