• Biogass i Sogn 

   Idsø, Johannes; Årethun, Torbjørn (HSF-Notat;2/2013, Book, 2013)
   Ved produksjon av biogass må en ha tilgang på biomasse i så store mengder at en kan utnytte stordriftsfordeler i prosduksjonen. Slam fra husholdninger og industri samt slakteavfall fra fiskeoppdrett og slakteriene egner ...
  • Choice of Courses in Mathematics at Upper-Secondary School and Attitudes towards Mathematics among Business Students. The case of Norway. 

   Opstad, Leiv Trygve; Årethun, Torbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This study will focus on students’ attitude towards mathematics. A negative attitude might be one reason for choosing practical mathematics in upper secondary school. The sample includes 230 students from 3 business schools ...
  • Crime Statistics: Modeling Theft in Favour of Victims’ Choices. 

   Idsø, Johannes; Årethun, Torbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The number of reported property thefts has dropped steeply in many European countries over the last 15 years. One reason for this could be that people have become more honest, which would imply that fewer resources should ...
  • Eldsjeler i Framtidsfylket. Kven er dei og korleis få fleire av dei til Sogn og Fjordane? 

   Årethun, Torbjørn; Nesse, Jon Gunnar; Oklevik, Ove (Chapter, 2017)
   Datamaterialet er henta frå ei undersøking av 524 personar registrert på ei nettside administrert av organisasjonen Framtidsfylket i Sogn og Fjordane. Analysane viste at personar med høg eldsjelfaktor har større entreprenørlyst ...
  • Entreprenørskapslyst blant unge i rurale område. Regionale skilnader og endring over tid 

   Nesse, Jon Gunnar; Årethun, Torbjørn; Håvold, Jon Ivar (Chapter, 2016)
   Datamaterialet i denne undersøkinga er henta inn gjennom spørjeundersøkingar blant avgangselevar i to vidaregåande skular i Sogn, Høyanger og Årdal, og to på Sunnmøre, Herøy og Ulstein. Vi stilte dei same spørsmåla til to ...
  • Evaluering av NAV prosjektet ”Nye vegar” i Høyanger 

   Eikås, Magne; Gudmundsdottir, Svanhildur; Kollbotn, Olina; Melhus, Alf Tor; Årethun, Torbjørn (HSF-rapport; 3/2013, Research report, 2012)
   Denne rapporten er ei etterevaluering av prosjektet Nye Vegar i Høyanger kommune. Prosjektet vart sett i gong i april 2010. Bakgrunnen var at industribedrifta Fundo, som hadde over 300 tilsette, gjekk konkurs i februar ...
  • Fra avfall til energi, en lønnsom investering? 

   Idsø, Johannes; Årethun, Torbjørn (HSF-Notat;2/2012, Book, 2012)
   I dag blir restavfallet fra Indre Sogn transportert til Sverige der det brukes som råvare i energiproduksjon. SIMAS betaler om lag 600 kroner tonnet for dette. Alternativet er å bygge et eget forbrenningsanlegg i Sogn og ...
  • The Income Equalization System among Municipalities in Norway: Strengths and Implications 

   Idsø, Johannes; Årethun, Torbjørn; Bhatta, Bharat P. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Norway is a leading nation pursuing egalitarian public policies. With an aim to smooth out income differences between municipalities and to stabilize individual municipality’s revenue over time, Norway has implemented a ...
  • Water-Thermal Energy Production System: A Case Study from Norway 

   Idsø, Johannes; Årethun, Torbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The purpose of this paper is to describe a new way of producing renewable energy based on fjords as a water heater. We will call this system the Water-thermal Energy Production System (WEPS), because the basic idea is to ...